สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ [videorecording] - กรุงเทพฯ : จีเอ็ม ดิสคัฟเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2548. - 6 แผ่น.


VCD


สมเด็จพระสังฆราช--ชีวประวัติ
สงฆ์--ชีวประวัติ
สงฆ์--ชีวประวัติ--ไทย


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-