สมพิศ ยินดี

บทบาทของสตรีในคริสตจักร : กรณีศึกษา : คริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี ภาคที่ 13 อุดรธานี / สมพิศ ยินดี. - 2552. - ก-จ, 47 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / ส269บ 2552