ดวงฤดี ไชยพอ

วิธีการทำให้พันธกิจเด็กในเมืองโคราชเจริญเติบโต : กรณีศึกษาคริสตจักรเบธเอลโคราช / ดวงฤดี ไชยพอ. - 2552. - ก-ฉ, 41 หน้า : แผนภูมิ.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / ด225ว 2552