นิกร วงศ์กิตติคุณ

การถวายทศางค์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร : กรณีศึกษา คริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ / นิกร วงศ์กิตติคุณ. - 2552. - ก-ฌ, 66 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์