อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

IFRS : ข้อกำหนดสำคัญตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล / ผู้เขียน, อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552 - 22, 233 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y53 M07 TBK FAF

9786167227061


การบัญชี--มาตรฐาน.

657.0218 / อ491อ