กาญจนา แก้วเทพ

แนวพินิจใหม่ในสื่อสารศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ - กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 - 576 หน้า : แผนภูมิ

Y53 M07 TBK FCA

9786165440059


สื่อมวลชน.
การสื่อสาร

302.23 / ก425น