สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล - กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2553 - ก-ญ, 118 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y53 M08 TBK FSO

9786167299181


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ.

337.159 / ส232ผ