การบริหารปกครองสาธารณะ (Public governance) การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 / ผู้เขียน, อัมพร ธำรงลักษณ์, บรรณาธิการ ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 - 10, 255 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y53 M08 TBK FGE

9789744664617


การบริหารรัฐกิจ.
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบราชการ--ไทย
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายสาธารณะ

350 / ก459