มณฑิรา ศิริสว่าง.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The factors related to the grade point averages of Chiang Mai undergraduate students majoring in Western music / มณฑิรา ศิริสว่าง. - 2553. - ก-ฌ, 105 หน้า.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553.

Y55 M09 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์.


ดนตรีสากล--การศึกษาและการสอน.

780 / ม122ป 2553