สิทธิประโยชน์ทางภาษีและวิธีปฏิบัติสำหรับธุรกิจ SMEs / กรมสรรพากร. - กรุงเทพฯ : กรม, 2552. - 219 หน้า.

Y53 M08 TBK FAF


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)--ภาษี
การยกเว้นภาษีอากร.
การหักลดหย่อนภาษี
ภาษี

336.206 / ส722