เกมสร้างสรรค์ และพัฒนาเด็กวัยอนุบาล : รับรู้ได้ผ่านสัมผัส ชื่อเรื่องบนปก: รับรู้ได้ผ่านสัมผัส / ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก ; เก้ามกรา, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : แปลนพับลิชชิ่ง, 2534 - 51 หน้า : ภาพประกอบ - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 64 ชุดการศึกษาอนุบาล . - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 64 ชุดการศึกษาอนุบาล .

9747020238


Child development.
Child psychology.

WS113 / ฝ211ก 2534