เกมสร้างสรรค์ และพัฒนาเด็กวัยอนุบาล : เรียนรู้ค่า ลักษณะ จำนวน ชื่อเรื่องบนปก: เรียนรู้ค่า ลักษณะ จำนวน / ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก ; เก้ามกรา, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : แปลนพับลิชชิ่ง, 2534 - 67 หน้า : ภาพประกอบ - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 64 ชุดการศึกษาอนุบาล . - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับที่ 64 ชุดการศึกษาอนุบาล .

9747020238


Child development.
Child psychology.
การพัฒนาเด็ก
จิตวิทยาเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน

WS113 / ฝ211ก 2534