วรรณี สัตยวิวัฒน์

การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ / โดย วรรณี สัตยวิวัฒน์, บรรจง คำหอมกุล, บงกช พึ่งพุทธารักษ์ - กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524 - 285 หน้า : ภาพประกอบ

ตำรานี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล


Perioperative nursing
Orthopedics nursing

WY161 / ว17ก 2524