วรพงศ์ ไชยฤกษ์

รายงานการวิจัยเรื่อง บริบทการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = The instructional context of Thai as a foreign language, Bachelor's Degree Programs in Thailand บริบทการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย / โดย วรพงศ์ ไชยฤกษ์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. - ก-ญ, 144 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 230 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 230 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2551.

Y53 M08 TBK FAR


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ภาษาไทย--หลักสูตร--งานวิจัย
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--งานวิจัย

495.918240711 / ว223ร