สิริวัฒน์ กาดำดวน

ประมวลฎีกาสงฆ์ "รวมคดีสงฆ์" / ผู้รวบรวม, สิริวัฒน์ กาดำดวน - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2553 - 168 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y53 M09 TBK FLA

9789745208056


สงฆ์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

344.096 / ส732ป