พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน = Corporate social responsibility management : creating sustainable competitive advantage / ผู้เขียน, พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. - นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553. - ก-ฒ, 404 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y53 M09 TBK FBA

9786167381220


การบริหารธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ

658.408 / พ697ก