อิสระพร บวรเกิด

ปราชญ์เดินดิน : วิถีคนกล้า ท้าเปลี่ยนโลก / อิสระพร บวรเกิด, เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553 - 152 หน้า : ภาพประกอบ

Y53 M09 TBK FGE

9789744753373


นักพัฒนา.
การพัฒนาชุมชน
รวมเรื่อง.
เศรษฐกิจพอเพียง

089.95911 / อ764ป