ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์ / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ : โครงการ, 2551 - 10, 224 หน้า : ภาพประกอย - ผลงานทางวิชาการเพื่อการเชิดชูชาติพันธุ์ ; ลำดับที่ 2 . - ผลงานทางวิชาการเพื่อการเชิดชูชาติพันธุ์ ; ลำดับที่ 2 .

เอกสารสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา

Y53 M10 BKT


ไทใหญ่--ความเป็นอยู่และประเพณี.
กลุ่มชาติพันธุ์--ไทย (ภาคเหนือ)
ชนกลุ่มน้อย--ไทย (ภาคเหนือ)
ชาติพันธุ์วิทยา--ไทย (ภาคเหนือ)

305.89591 / ท991