พรพิไล เลิศวิชา

เชียงใหม่-ลำพูน : เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ / พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน, นนธชัย นามเทพ. - เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552. - 16, 377 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

เชียงใหม่-ลำพูน ในกาลเวลา -- สร้างบ้านแปงเมือง -- ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเขตเศรษฐกิจ 7 เมืองตอนใต้ของแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน -- เหมืองฝาย ความหลากหลายของระบบการจัดการน้ำ -- ระบบตลาด: เครือข่ายของเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม -- แนวคิดการบูรณาการเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม -- เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม: ความเข้มแข็งของสังคมชุมชนคืออะไร?.

Y53 M10 BKT

9789747647723


หมู่บ้าน--เชียงใหม่
หมู่บ้าน--ลำพูน
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

306.309593 / พ249ช