ประเสริฐ พันธชาติ

การติดต่อสื่อสาร / ประเสริฐ พันธชาติ. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. - ก-ค, 103 หน้า.


การสื่อสาร
สื่อมวลชน

302.23 / ป421ก