บทคัดย่องานวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ...-... = Research abstracts ...-... Rajamangala University of Technology, Thanyaburi / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปทุมธานี : สถาบัน, 2553- - เล่ม

ห้องสมุดมี: 2547/49, 50/51

Y54 M06 BKT


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี--งานวิจัย--สาระสังเขป


งานวิจัย--สาระสังเขป.
เทคโนโลยี--งานวิจัย--สาระสังเขป.

016.6 / ม246บ