ภาคย์พงศ์ พงศ์อติชาต

Hobby retouch Photoshop : tutorial cool and easy technics / โดย ภาคย์พงศ์ พงศ์อติชาต - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 - 388 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y53 M11 BKT

9786160801459


Adobe Photoshop (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก.

006.6869 / ภ415ฮ