สารนิช พละปัญญา

งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่คาดหวังกับที่เป็นจริงของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = The comparison between the expected and the real qualities of Japanese major trainees in the practical training workplaces in Chiang Mai and Lamphun การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่คาดหวังกับที่เป็นจริงของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / สารนิช พละปัญญา - เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552 - 58, [11] หน้า

Y54 M07 BKT


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ --นักศึกษา--งานวิจัย


การฝึกงาน--งานวิจัย

378.37 / ส668ง