ไชยวัฒน์ ไชยสุต

น้ำหมักชีวภาพ / ไชยวัฒน์ ไชยสุต - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553 - 88 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ - หนังสือชุดสุขภาพดีและความงามเริ่มจากข้างใน . - หนังสือชุดสุขภาพดีและความงามเริ่มจากข้างใน .

9786161200756


อาหารเพื่อสุขภาพ.
จุลชีววิทยาทางอาหาร.
จุลินทรีย์ในอาหาร

664.001579 / ช912น