วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ : เรื่องควรรู้ ที่เราคิดว่ารู้ แต่เราไม่เคยรู้ / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ - กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2553 - 299 หน้า : ภาพประกอบ - หนังสือในชุด Collection ; ลำดับที่ 047 . - หนังสือในชุด Collection ; ลำดับที่ 047 .

9786167079226


สิ่งแวดล้อม--ไทย
สิ่งแวดล้อม, ผลกระทบ.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.


ไทย--ภาวะสังคม

303.4 / ว426ห