รางวัลชีวิต. - กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2537. - 86 หน้า : ภาพประกอบ.


ชีวิตคริสเตียน.

248.8 / ร399