ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

กิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธจิตต์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 217 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.

9746371827


ดนตรี--การศึกษาและการสอน
กิจกรรมดนตรี

780.7 / ณ252ก 2540