ดีฮาน, อาร์. ดับบลิว.

ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกวิธี / อาร์. ดับบลิว. ดีฮาน - กรุงเทพฯ : กองคริสเตียนบรรณศาสตร์, 2519 - 84 หน้า - หนังสือชุดประกายทิพย์-ประกายธรรม ; อันดับ 11 . - หนังสือชุดประกายทิพย์-ประกายธรรม ; อันดับ 11 .


ไบเบิล--การศึกษาและการสอน.

220.071 / ด659ศ