ทำเนียบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ได้รับรองมาตรฐาน = Directory homestay standard Thailand / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?] - 269 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

9789746423779


การท่องเที่ยวโดยชุมชน--ทำเนียบนาม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--ไทย

647.94025 / ส691ท