การจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Environmental management in Southeast Asia / โดย สีดา สอนศรี, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 - ก-ฉ, 539 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y54 M03 BKT

9789744665171


การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--อินโดนีเซีย
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--ฟิลิปปินส์
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--สิงคโปร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--มาเลเซีย
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--บรูไน
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--เวียดนาม
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--ลาว
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--กัมพูชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--พม่า

333.720959 / ก446