ลุกซ์, ริชาร์ด.

คัมภีร์ผู้จัดการ = Manager's toolkit / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Christopher Bartlett ; แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2553 - 466 หน้า - หนังสือชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจ . - หนังสือชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจ .

Y54 M01 BKT

9749356292


การบริหารธุรกิจ
ผู้นำ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ

658.4 / ล599ค 2553