สุรณี ศรีจันทร์

ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์. - กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526. - 151 หน้า.


โรงแรม

647.94 / ส851ธ