กัลยา วานิชย์บัญชา

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา - พิมพ์ครั้งที่ 12 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 - 550 หน้า : แผนภูมิ

Y54 M04 BKT

9741318723


สถิติธุรกิจ.
สถิติวิเคราะห์.

519.5 / ก399ก 2553