สุจิตราภรณ์ สอนตน.

ผลกระทบของอุปสรรคในการส่งออกที่มีผลต่อการดำเนินการส่งออกของกิจการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน = The impact of export barriers on export performance of SMEs exporting firms in the Northern Region of Thailand / สุจิตราภรณ์ สอนตน. - 2553. - ก-ท, 161 หน้า.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553.

Y54 M01 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --วิทยานิพนธ์


อุตสาหกรรมการส่งออก--ไทย (ภาคเหนือ)
SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)--ไทย (ภาคเหนือ)

382.6 / ส753ผ