ทรงศักดิ์ แก้วมูล

ชาวบ้านวิจัยไหล่หิน : อยู่หรือตายจัดการได้อย่างพอเพียง / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, ทรงศักดิ์ แก้วมูล - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2553 - 34 หน้า : ภาพประกอบ - ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ ; เล่มที่ 44 . - ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ ; เล่มที่ 44 .

Y54 M02 BKT

9786167070445


การพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน
อำเภอเกาะคา (ลำปาง)--ภาวะสังคม
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ศพ.
ชุมชน

307.14 / ท151ช