สมิต สัชฌุกร.

การวางแผนปฏิบัติงาน = Action plan / สมิต สัชฌุกร - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553 - 110 หน้า : แผนภูมิ

9786167056234


การวางแผน.
การจัดการ

658.4012 / ส312ก 2553