ยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด / บรรณาธิการ, ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด, ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ, วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์ - ปทุมธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554 - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

"การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 27-28 มกราคม 2554 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์"

Y54 M06 BKT

9789744964229


หัวใจ--โรค--การรักษาด้วยยา--การประชุม
ระบบหัวใจและหลอดเลือด--โรค--การรักษาด้วยยา--การประชุม
เภสัชศาสตร์--การประชุม

QV150 / ก482ย 2554