สนั่น ธรรมธิ

ปีใหม่ล้านนา / สนั่น ธรรมธิ. - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. - 103 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดล้านนาคดี . - หนังสือชุดล้านนาคดี .

วันขึ้นปีใหม่เดิม -- ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ของชนชาติไท ในอุษาคเนย์ -- ปีใหม่ล้านนา -- ความเชื่อเรื่องขุนสังขานต์ -- การพยากรณ์หนังสือปีใหม่ล้านนา.

Y54 M03 BKT

9789746725163


วันขึ้นปีใหม่
ปีใหม่เมือง
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

390.09593 / ส198ป