สนั่น ธรรมธิ

ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี / สนั่น ธรรมธิ. - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553- - เล่ม : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดล้านนาคดี . - หนังสือชุดล้านนาคดี .

ห้องสมุดมี: ล.1-2, 3

เล่ม 1. อนุสาวรีย์ช้างเผือก ช้างเผือก และช้างอารักษ์เมืองเชียงใหม่ ; กุมภัณฑ์ สุเทวฤาษี และสิงห์ อารักษ์เมืองเชียงใหม่ ; เสาอินทขีล ; สุเทวฤาษี ; ท้าวทั้งสี ; ปัชชุมเทวบุตร เทพแห่งสายฝน ; พญาปลาช่อน คัมภีร์แห่งพิธีขอฝน ; ห้ามลม ห้ามฝน ; ต๋าแหลว ; แฮกนา ; หลาวเหล็ก ; ผีหัวหลวง ; วันเสีย -- เล่ม 2. ตุงไจย ; ช่อ ; ก่อเจดีย์ทราย ; ประเพณีบูชาพระธาตุประจำปีเกิด ; ป๋าเวณีธาตุ ; ส่งนพเคราะห์: เครื่องบัตรพลีและสีประจำตำแหน่ง ; บูชาเข็ญหลวง ; อุบาทว์แปดจำพวก ; สู่ข้าวเอาขวัญ ; ส่งไฟไหม้ ; มอง/ครกมอง ; หัวล้านเบื่อเห็ด ที่มาของ "วันเก้าก๋อง" ; แม่ม่าย ; แม่มาน ; จอบตุ่ม ; ขายหูบ่อ -- เล่ม 4. ฟ้า ; ดิน ; น้ำ ; ลม ; ไฟ ; ข่ม : พิธีกรรมทำให้อยู่ใต้อำนาจ ; ผ่าจ้าน ; สังขานต์ สังขานและสังขาร ; ตำนานลีก ; มอมนะ มิใช่มกร.

Y58 M09 BKT

9789746725392 (ล. 1) 9789746725491 (ล. 2) 9789746729307 (ล. 4)


ความเชื่อ--ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09593 / ส198ร