ศิริพร โอโกโนกิ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร. Research and development of medicinal plant as feed additive for swine (Part 1) ตอนที่ 1 = การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร. ตอนที่ 1 / ศิริพร โอโกโนกิ, หัวหน้าโครงการวิจัย. - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 - 139 หน้า : ภาพประกอบ


สุกร--อาหาร--งานวิจัย
อาหารสัตว์--สารเติมแต่ง--งานวิจัย
พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย

QV20.5 / ศ463ร 2553