โคบายาชิ, ฮิโตมิ

Step up พูดญี่ปุ่นเก่งตั้งแต่ต้น / ผู้แต่ง, ฮิโตมิ โคบายาชิ ; ผู้แปล, สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553 - 152 หน้า - หนังสือชุด Step up . - หนังสือชุด Step up .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y54 M04 BKT

9786167121055


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.
ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.
ภาษาญี่ปุ่น--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาญี่ปุ่น--คำศัพท์.

495.6834 / ค951ส