อตินุช เฉลิมพงศ์

กรอบกฎเกณฑ์ด้านความมั่นคงและการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ = Prudential requirements for a stock exchange / อตินุช เฉลิมพงศ์, กิตติ สุทธิอรรถศิลป์ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 - 3, 33 หน้า : แผนภูมิ - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 1/2553 . - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 1/2553 .

Y54 M06 BKT


การลงทุน--การคุ้มครอง--งานวิจัย.
การคุ้มครองผู้บริโภค--งานวิจัย.
ตลาดหลักทรัพย์--งานวิจัย.