เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงแรม / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา - กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2554?] - 5, 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y54 M06 BKT

9789744965783


ACFTA (เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน)
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ธุรกิจโรงแรม--จีน
การค้าระหว่างประเทศ


การลงทุนของไทย--จีน.

338.4764794 / ข615