พระเจ้าแห่งคริสตศาสนา. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัชดารมภ์, 2498. - 96 หน้า.


พระเจ้า.

231 / พ323