เชทเลอร์, โจแอน

ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะ = And the word came with power / โจแอน เชทเลอร์ ; แปลโดย วิภาดา วิวัฒนาภา - กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2537 - 151 หน้า : ภาพประกอบ

9748907678


บาลังเกา (ชนชาติฟิลิปปินส์)--การเผยแพร่ศาสนา
คริสต์ศาสนา--การเผยแพร่ศาสนา--ฟิลิปปินส์

266.009599 / ช711ฤ