จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

รายงานการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / โดย จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และคณะ - กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 - 17, 292 หน้า - โครงการศึกษาภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี . - โครงการศึกษาภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี .

Y54 M07 BKT


การพัฒนาการศึกษา--ไทย.
การศึกษา--แง่สิ่งแวดล้อม
นโยบายการศึกษา--ไทย

379.593 / จ511ร