รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551 = Assessing the implications of the compulsory licensing policy in Thailand between 2006-2008 การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2551 / โดย อินทิรา ยมาภัย ... [และคนอื่นๆ] - นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552 - 18, 136 หน้า : แผนภูมิ

9789746601139