เกษมสันต์ วิลาวรรณ

ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ. - กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - ก-ฉ, 90 หน้า. - หนังสือชุดของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ชุดที่ 5 . - หนังสือชุดของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ชุดที่ 5 .

9789744663993


กฎหมายแรงงาน--ไทย
สวัสดิการลูกจ้าง--ไทย
สิทธิลูกจ้าง--ไทย

331 / ก813ช