นันทวัฒน์ บรมานันท์.

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณระดับชาติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์ - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 - 102 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y54 M05 BKT

9789742888657


บริการสาธารณะ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

342.068 / น424ร