ปิ่นไพร อ๊อดต่อกัน

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives at Hod Branch Chiang Mai / ปิ่นไพร อ๊อดต่อกัน - 2552 - ก-ช, 45, [10] หน้า

Y54 M04 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฮอด--ความพอใจของผู้ใช้บริการ


ความพอใจของผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอฮอด

658.8343 / ป618ค